Lietošanas noteikumi
(vienošanās par Provaidera servisa izmantošanas kārtību)

IEVADS

Laipni lūdzam PayTraq – mākoņa risinājums biznesa vadības automatizācijai maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Servisa PayTraq, kas atrodas adresē go.paytraq.com (turpmāk tekstā – “tīmekļa vietne”), ko nodrošina uzņēmums PayTraq SIA, izmantošanu regulē obligātās lietotāja vienošanās (turpmāk tekstā – “Vienošanās”) noteikumi, kas noslēgta starp Jums kā Lietotāju un PayTraq SIA kā Provaideru saistībā ar iznomātās (pagaidu licence) programmatūras izmantošanu grāmatvedības un finanšu uzskaites veikšanai (turpmāk tekstā – “Serviss”).

Spēkā esoša (aktuāla) Vienošanās versija vienmēr ir pieejama Servisa vietnē, adresē https://paytraq.com/terms/lv/ (kur Jūs šobrīd atrodaties).

Reģistrējoties sniegtajā Servisā, Jūs kā Lietotājs pieņemat visus šī Vienošanās nosacījumus un apņematies tos pildīt visā šī Servisa lietošanas laikā.

Provaideram ir tiesības ieviest izmaiņas šajā Vienošanās, paziņojot Lietotājam pa elektronisko pastu.

1. TERMINOLOĢIJA

1.1. Serviss – mākoņa risinājums biznesa vadības automatizācijai maziem un vidējiem uzņēmumiem PayTraq, kura sastāvdaļa ir programmatūra grāmatvedības un finanšu uzskaites veikšanai, kas atrodas adresē go.paytraq.com;

1.2. Tīmekļa Vietne – Servisa adrese (go.paytraq.com) internetā;

1.3. Provaiders – PayTraq SIA, reģistrācijas numurs Latvijas Republikas komercreģistrā: 40103794975; persona, kas sniedz Servisa izmantošanas pakalpojumus Lietotājiem un Uzņēmumiem;

1.4. Lietotājs – konkrēta fiziskā persona, kas reģistrējusies Tīmekļa vietnē un izmanto Servisu; Lietotāja iespēju apjomu katrā konkrētā Profilā nosaka attiecīgā Profila Primārais lietotājs saskaņā ar pieejamo Servisa funkcionalitāti;

1.5. Profils – grāmatvedības, finanšu un ar tiem saistītu datu kopums, kas atrodas konkrēta Uzņēmuma kontā;

1.6. Uzņēmums – konkrēts uzņēmums, juridiska persona vai tam pēc būtības pielīdzināms veidojums vai organizācija, kuras grāmatvedība (finanšu un/vai nodokļu utt.) tiek kārtota, izmantojot Servisu Tīmekļa vietnē šim konkrētajam Uzņēmuma izveidotā kontā (Profilā); īpašos gadījumos, kas aprakstīti un reglamentēti šīs Vienošanās 9. sadaļā, par Uzņēmumu tiek uzskatīta arī persona, kura pati var arī nekārtot savu uzskaiti Servisā, bet ir iegādājusies (uz sava vārda) Licenci trešajām personām (Uzņēmumiem, kuru uzskaite tiek kārtota vai tiks kārtota, izmantojot Servisu).

1.7. Primārais lietotājs – Lietotājs, kuram ir visplašākās pilnvaras Uzņēmuma Profila pārvaldīšanā; šīs Vienošanās vajadzībām tiek uzskatīts, ka Primārais lietotājs ir Uzņēmuma pārstāvis, kuram ir visas nepieciešamās pilnvaras, lai noslēgtu un izpildītu šo Vienošanos šajā Vienošanās noteiktajos ietvaros (izņemot gadījumus, kad precīzi norādīts pretēji). Provaideram ir tiesības tā izturēties pret Primāro lietotāju tikmēr, kamēr Uzņēmuma likumīgais pārstāvis nav iesniedzis Provaideram izsmeļošus pierādījumus par pretējo kārtībā, kāda noteikta ar šo Vienošanos.

1.8. Izmēģinājuma profils – Lietotāja izveidots izmēģinājuma konts, izmantojot Servisa iespējas. Izmēģinājuma profils nekādu apstākļu un sakritību gadījumā nav uzskatāms par kāda reāla uzņēmuma reāliem datiem (un “reāliem datiem” kopumā), tādējādi uz Izmēģinājuma profilu neattiecas nekādas Profilam un Lietotājam piemītošas garantijas, kā arī nekādas Lietotājam piemītošas tiesības (tostarp Provaiders var dzēst jebkuru Izmēģinājuma profilu jebkurā brīdī, nepaziņojot un nepaskaidrojot iemeslus, kā arī bez atjaunošanas iespējas). Pēc Licences maksas pirmās apmaksas Izmēģinājuma profils kļūst par Profilu. Izmēģinājuma periodam beidzoties Izmēģinājuma profils, par kuru netika samaksāta licences maksa attiecīgajā rēķinā norādītajā apmērā, automātiski tiek dzēsts saskaņā ar Servisa iestatījumiem.

1.9. Izmēģinājuma periods – Provaiders nodrošina Lietotājam ierobežotu licenci Izmēģinājuma profila (viena vai vairāku) izveidošanai un Servisa bezmaksas lietošanu Izmēģinājuma profilā iepazīšanās nolūkā Servisa vai Provaidera vienpusēji noteiktajā termiņā un bez jebkādām saistībām turpināt izmantot Servisu (attiecībā uz konkrēto Izmēģinājuma profilu), Izmēģinājuma periodam beidzoties.

1.10. Licence vai Abonēšana – Uzņēmuma (un rezultātā: tā Profilam pievienoto Lietotāju) tiesības izmatot Servisu saistībā ar konkrētu Profilu. Licence ir neekskluzīva un noteikta laika licence un tā nedod iespēju modificēt, kopēt, tiražēt utt. Servisu, jebkādā veidā izmantot Servisa preču zīmi, saņemtās tiesības nodot trešajām personām, dekompilēt programmatūru (vai veikt jebkādus citus pasākumus, lai iegūtu kādas programmatūras daļas pirmkodu), kā arī izmantotu Servisu šī Vienošanās neparedzētajiem mērķiem.

1.11. Licences vai Abonēšanas maksa – maksa, ko Uzņēmums maksā par Licenci (tiesībām izmantot Servisu) Licencē noteiktā apjomā un periodā (Licences derīguma termiņš nav atkarīgs no tā, vai Uzņēmums izmanto Licenci vai nē, citiem vārdiem sakot, Servisa neizmatošana apmaksātā perioda laikā nav pamatojums, lai pieprasītu Provaideram bez atlīdzības pagarināt Licences derīguma termiņu un/vai pilnībā vai daļēji atmaksāt Licences maksu utt.);

1.12. Primārā informācija – Profila informācijas daļa, kura sastāv no grāmatvedības grāmatojumiem t.i. ierakstiem, kas veido grāmatvedības reģistrus.

1.13. Sekundārā informācija – Profila pārējā daļa (izņemot Primāro informāciju), piemēram: klientu, piegādātāju, preču, pakalpojumu utt. saraksti, lejupielādētas Servisā datnes, komentāri, projekti, Servisa ģenerētie pārskati, Servisa izveidotie un Lietotāja apstiprinātie elektroniskie dokumenti, jebkādi Profila un Lietotāju iestatījumi, jebkādi dokumenti (melnraksti) līdz Lietotājs tos ir apstiprinājis utt.

1.14. Pārlūkprogramma – lietojumprogrammatūra tīmekļa lapu skatīšanai (pieprasīšanai, apstrādei, manipulēšanai un satura attēlošanai). Serviss vienmēr atbalsta jaunākās pārlūkprogrammu Chrome, Firefox un Safari versijas.

2. VIENOŠANĀS PUSES UN PRIEKŠMETS

2.1. Šī vienošanās (turpmāk tekstā – Vienošanās) nosaka Servisa lietošanas noteikumus un reglamentē ar to saistītās savstarpējās attiecības starp Lietotāju, Uzņēmumu un Provaideru.

2.2. Provaiders nodrošina Lietotājam piekļuves tiesības Servisam caur Tīmekļa vietni un tā programmatūras izmantošanu, izmantojot Pārlūkprogrammu. Lietotāja tiesības izmantot Servisu saistībā ar katru konkrēto Profilu tiek noteiktas ar Profila iestatījumiem un izvēlēto Licences tipu (konkrētam Profilam). Šīs tiesības nav ekskluzīvas, nav nododamas un tās ierobežo šī Vienošanās.

2.3. Uzņēmums ir šīs Vienošanās puse, un tieši Uzņēmums ir apmaksājamā pakalpojuma saņēmējs un Licences īpašnieks. Primārais lietotājs, kurš izveidojis attiecīgā Uzņēmuma Profilu (t.i., Primārais lietotājs konta pārejas no statusa “Izmēģinājuma profils” uz statusu “Profils” brīdī), apstiprina un Provaideram ir tiesības uzskatīt (un vadīties pēc šādas prezumpcijas), ka Primārajam lietotājam ir visas nepieciešamās pilnvaras šīs Vienošanās noslēgšanai, nesniedzot kādus papildu dokumentus vai informāciju.

2.4. Šī Vienošanās tiek piemērota Izmēģinājuma periodam, ņemot vērā Izmēģinājuma perioda un Izmēģinājuma profila īpatnības.

2.5. Viens Primārais lietotājs var izveidot vairākus Profilus dažādiem Uzņēmumiem. Jebkurā gadījumā tiek uzskatīts, ka ar katru Uzņēmumu šī Vienošanās noslēgta atsevišķi.

2.6. Katra reģistrētā Lietotāja darbībām, neatkarīgi no tā – vai konkrētais Lietotājs ir Primārais lietotājs vai kāda Profila Lietotājs vai nē, šī Vienošanās tiek piemērota pilnā apjomā (jo, lai iegūtu piekļuvi Servisam, ir jāveic reģistrācijas process, kura neatņemama daļa ir iepazīšanās ar šīs Vienošanās nosacījumiem un pilnīga piekrišana tiem no Lietotāja puses).

3. LIETOTĀJS

3.1. Lietotājam tiek piešķirtas tiesības izmantot Servisu šīs Vienošanās nosacījumu un paša Servisa tehnisko iespēju ietvaros.

3.2. Lietotājs apņemas izmantot sniegto Servisu Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros, lai veiktu saimnieciskās darbības grāmatvedības un finanšu uzskaiti. Servisa izmantošana citiem mērķiem ir aizliegta (izņemot Izmēģinājuma profila izmantošanu, kuru pēc definīcijas var izmantot tikai iepazīšanās nolūkiem).

3.3. Lietotājs nevar šo Servisu izmantot kādiem pretlikumīgiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, trešo personu maldināšanai, apzināti nepatiesas informācijas sniegšanai kādam, nepamatotai svešu datu glabāšanai, vai datu, kas pārkāpj kāda autortiesības un izpauž konfidenciālu informāciju.

3.4. Lietotājs apņemas glabāt noslēpumā savu lietotājvārdu un paroli, ko izmanto Lietotāja identifikācijai Servisā/Tīmekļa vietnē. Gadījumos, kad parole, iespējams, ir pazaudēta vai to atklājušas trešās personas, Lietotājam nekavējoties jānomaina sava parole ar jaunu. Drošības un datu piekļuves aizsardzības nolūkos ieteicams neizmantot vienkāršas paroles un nodrošināt to periodisku nomaiņu. Provaiders nav atbildīgs par trešo personu nesankcionētu piekļuvi Lietotāja datiem paroles uzminēšanas vai piemeklēšanas rezultātā.

3.5. Lietotājs apņemas neizmantot vienu un to pašu lietotājvārdu un paroli dažādu personu piekļuvei pie vieniem un tiem pašiem datiem.

3.6. Šīs Vienošanās ietvaros Lietotājs apņemas neveikt jebkādas darbības šī Servisa, tā programmatūras, datortīklu un serveru drošības uzlaušanas un darbspējas graušanas nolūkā. Lietotājs apņemas nemēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi citu Lietotāju un/vai Uzņēmumu datiem vai veikt kādus pasākumus, lai mēģinātu ierobežot šo piekļuvi.

3.7. Lietotājs atbrīvo Provaideru no visām savām pretenzijām, kaitējumiem, zaudējumiem un izdevumiem, kas radušies, ja Lietotājs pārkāpj kādu no šīs Vienošanās nosacījumiem, vai saistībā ar to pārkāpšanu.

3.8. Lietotājam ir tiesības dzēst visus savus datus, kas izvietoti Servisa Lietotāju datu bāzē, kā arī anulēt šo Vienošanos. Detalizētāk par Lietotāja kā datu subjekta tiesībām sk. sadaļu 7. “DATU AIZSARDZĪBA”.

3.9. Ja Lietotājs kādam Profilam pievienots kā “lietotājs”, tad Lietotāja tiesības veikt jebkādas darbības ar Profilu tiek noteiktas ar Profila iestatījumiem, kurus uzstāda Primārais lietotājs. Lietotājam pašam ir pienākums vienoties ar Uzņēmumu un Primāro lietotāju par to, uz kāda pamata un ar kādiem nosacījumiem Lietotājam ir tiesības veikt darbības ar konkrēto profilu, jo tāda veida savstarpējās attiecības starp minētajām personām nav šīs Vienošanās priekšmets.

3.10. Lietotājs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Servisa izmantošanu. Visi pakalpojumi un visa programmatūra tiek nodrošināta pēc principa “kā ir”, bez jebkādām garantijām un tiesībām to mainīt.

4. PRIMĀRAIS LIETOTĀJS

4.1. Papildus visam, kas norādīts sadaļā 3. “LIETOTĀJS”, Primārajam lietotājam ir dažas īpašas tiesības, pienākumi un atbildība attiecībā uz katru profilu, kurā konkrētais Lietotājs ir Primārais lietotājs.

4.2. Kā iepriekš minēts – šīs Vienošanās nolūkos Provaideram ir tiesības uzskatīt (vai vadīties pēc šādas prezumpcijas), ka Primārajam lietotājam ir visas nepieciešamās pilnvaras pārstāvēt Uzņēmumu šīs Vienošanās izpildes ietvaros darbībām pašā Servisā bez kādu papildu dokumentu vai informācijas sniegšanas.

4.3. Gadījumā, ja nepieciešams citai personai (Lietotājam) nodrošināt piekļuvi Profilam, Primārajam lietotājam ir tiesības pievienot Profilam citus Lietotājus un, izmantojot Servisa funkcionalitāti, noteikt pilnvaru (tiesību darbību veikšanai) apjomu šajā Profilā. Primārajam lietotājam ir pienākums pašam vienoties ar Uzņēmumu un Lietotāju par to, uz kāda pamata un ar kādiem nosacījumiem pievienotajam Lietotājam ir tiesības veikt darbības ar konkrēto profilu, jo tāda veida savstarpējās attiecības starp minētajām personām nav šīs Vienošanās priekšmets.

4.4. Ja Primārais lietotājs piešķir piekļuvi profilam Lietotājam, kurš piekļuves piešķiršanas brīdī vēl nav veicis reģistrācijas procesu, tad Serviss Lietotājam uz Primārā lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta attiecīgu paziņojumu, taču faktiskā piekļuve Profilam tādam Lietotājam tiks nodrošināta tikai un vienīgi pēc tam, kad Lietotājs būs iepazinies ar šo Vienošanos un piekritis tās nosacījumiem pilnā apjomā.

4.5. Primārajam lietotājam ir tiesības mainīt piekļuvi Profilam citiem Lietotājiem – līdz pat visu Lietotāju izslēgšanai, izņemot pašu Primāro lietotāju.

4.6. Primārajam lietotājam ir tiesības nodot savu statusu (Primārā lietotāja statusu) saistībā ar katru konkrēto Profilu, izmantojot Profila iestatījumu izmaiņas. Statusu var nodot tikai citam reģistrētam Lietotājam. Primārā lietotāja statuss tiek uzskatīts par nodotu brīdī, kad iepriekšējais Primārais lietotājs Servisa attiecīgajā sadaļā, izmantojot Servisa funkcionalitāti, ir norādījis konkrēto Lietotāju kā jauno Primāro lietotāju.

4.7. Primārajam lietotājam ir tiesības dzēst Profilu, izmantojot Servisa funkcionalitāti.

4.8. No Primārā lietotāja statusa nedrīkst atteikties, to var tikai nodot citam Lietotājam vai pazaudēt paša Profila dzēšanas rezultātā.

4.9. Jebkādām darbībām, kas saistītas ar Uzņēmuma Profilu ārpus Servisa, nepietiek ar Primārā lietotāja statusu (proti – Provaiders neuzskata Primāro lietotāju par Uzņēmuma pārstāvi gadījumā, ja darbības ar Profilu vai šīs Vienošanās izpildi notiek ārpus Servisa/Tīmekļa vietnes).

5. UZŅĒMUMS

5.1. Ņemot vērā, ka Uzņēmums ir tā persona, kuras finanšu un grāmatvedības uzskaite tiek veikta Servisā, Uzņēmums ir pakalpojumu saņēmējs saistībā ar konkrēto Profilu, kas daudzējādā ziņā veido šajā sadaļā minētās Uzņēmuma tiesiskā statusa īpatnības.

5.2. Uzņēmumam ir pienākums maksāt Licences maksu. Uzņēmums apņemas savlaikus apmaksāt rēķinus, kurus tam izrakstījis Provaiders par Servisa izmantošanas Licences nodrošināšanu

5.3. Tieši Uzņēmumam (nevis Lietotājam vai Primārajam lietotājam) tiek piešķirta Licence Servisa izmantošanai saistībā ar konkrēto Profilu.

5.4. Uzņēmums atbild par Uzņēmuma Profilam pievienoto Lietotāju (tostarp arī Primārā lietotāja) darbībām. Tostarp Uzņēmums pilnībā atbild par savu datu saglabātību un datu piekļuves kontroli no personu puses, kas pievienotas Profilam. Uzņēmums ir pilnībā atbildīgs arī par to, lai personas, kas pievienotas Profilam, ievērotu šīs Vienošanās nosacījumus.

5.5. Uzņēmumam pašam ir pienākums sekot (nodrošināt uzraudzību un uzskaiti utt.), lai tā Profilam jebkurā brīdī būtu reāls (rīcībspējīgs utt.) Primārais lietotājs, kā arī tam, kas ir šis Primārais lietotājs Uzņēmuma Profilam. Uzņēmumam ir arī pienākums sekot tam, kādiem Lietotājiem ir piešķirtas tiesības veikt darbības Profilā, un šādu tiesību apjomiem. Uzņēmumam ir pienākums pašam vienoties ar Primāro lietotāju un ikvienu Profilam pievienoto Lietotāju par to, uz kāda pamata un ar kādiem nosacījumiem viņiem ir piekļuve Profilam, jo tāda veida savstarpējās attiecības starp minētajām personām nav šīs Vienošanās priekšmets.

5.6. Uzņēmums Servisā veic darbības ar Profilu, izmantojot Uzņēmuma profilam pievienoto Lietotāju (tostarp arī Primārā lietotāja) starpniecību. Ārpus Servisa Uzņēmums rīkojas caur saviem likumīgajiem pārstāvjiem. Uzņēmums ir vienīgā persona, kurai ir tiesības veikt darbības ar savu Profilu ārpus Servisa. Darbības ar Profilu ārpus Servisa ir izņēmums (Servisa galvenā funkcionalitāte nav paredzēta darbībām ārpus Servisa) un tiek veiktas stingri šajā Vienošanās aprakstītajos gadījumos un šajā Vienošanās noteiktajā kārtībā.

5.7. Uzņēmums ir vienīgā persona, kurai ir tiesības mainīt sava Profila Primāro lietotāju bez paša Primārā lietotāja līdzdalības un/vai piekrišanas. Gadījumā, ja Uzņēmums vēlas realizēt tādas tiesības, tad tam ir pienākums iesniegt šādus (juridiski saistošus [t.i., pienācīgi legalizētus] Latvijas Republikas teritorijā) dokumentus: (1) Uzņēmuma pārstāvja (fiziskas personas) iesniegums par Primārā lietotāja maiņu Profilam, norādot jaunā Primārā lietotāja uzvārdu, vārdu un elektroniskā pasta adresi (kuram jābūt reģistrētam Servisā kā Lietotājam ar to pašu elektroniskā pasta adresi), kā arī (2) dokuments, kas apstiprina konkrētās fiziskās personas (kura parakstījusi iesniegumu) tiesības pārstāvēt Uzņēmumu, tostarp arī ar piekļuves tiesībām grāmatvedības, pārvaldes un finanšu datiem. Šis ir maksas pakalpojums, par kuru Provaiders iekasē maksu 50.00 EUR apmērā. Provaiders apņemas izskatīt tādu iesniegumu vienas nedēļas laikā no iepriekš minēto dokumentu saņemšanas un šī pakalpojuma apmaksas saņemšanas pilnā apjomā brīža.

5.8. Ja Uzņēmums nevēlas turpināt lietot Servisu, bet ir nepieciešams saņemt Profila datus, tad Uzņēmumam ir tiesības saņemt Profila Primāro informāciju, iesniedzot rakstisku iesniegumu. Gadījumā, ja Uzņēmums vēlas realizēt tādas tiesības, tad tam jāiesniedz Provaideram (juridiski saistošus [t.i., pienācīgi legalizētus] Latvijas Republikas teritorijā) dokumentus: (1) Uzņēmuma pārstāvja (fiziskas personas) iesniegums par tādu datu saņemšanu, kā arī (2) dokuments, kas apstiprina konkrētās fiziskās personas (kura parakstījusi iesniegumu) tiesības pārstāvēt Uzņēmumu, tostarp arī ar piekļuves tiesībām grāmatvedības, pārvaldes un finanšu datiem. Šis ir maksas pakalpojums, par kuru Provaiders iekasē maksu 100.00 EUR apmērā. Provaiders apņemas izskatīt tādu iesniegumu vienas nedēļas laikā no iepriekš minēto dokumentu saņemšanas un šī pakalpojuma apmaksas saņemšanas pilnā apjomā brīža, ar nosacījumu, ka šāds iesniegums ir iesniegts un Provaiders to saņēmis apmaksātas Licences spēkā esamības laikā. Provaiders ieraksta Profila Primāro informāciju ārējā nesējā. Sekundārā informācija ārpus Servisa netiek nodota.

5.8.1. Ja 5.8. punktā aprakstītajā situācijā Provaideram ir iespēja piešķirt likumīgajam pārstāvim īslaicīgu piekļuvi Profilam, tad Provaideram, pamatojoties uz attiecīgu Uzņēmuma pieprasījumu, ir tiesības sniegt likumīgajam pārstāvim tādu iespēju (laiku, uz kādu likumīgajam pārstāvim tiek sniegta tāda iespēja, nosaka Provaiders vienpusējā kārtībā). Tādā gadījumā Provaideram nav pienākums ierakstīt Primāro informāciju ārējā nesējā.

5.9. Uzņēmums atbrīvo Provaideru no visām savām pretenzijām, kaitējumiem, zaudējumiem un izdevumiem, kas radušies, ja Uzņēmums ir pārkāpis jebkuru no šīs Vienošanās nosacījumiem, vai saistībā ar to pārkāpšanu.

5.10. Uzņēmums uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Servisa izmantošanu. Visi pakalpojumi un visa programmatūra tiek nodrošināta pēc principa “kā ir”, bez jebkādām garantijām un tiesībām to mainīt.

5.11. Uzņēmums apņemas izmantot sniegto Servisu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, lai veiktu savas saimnieciskās darbības grāmatvedības un finanšu uzskaiti. Servisa izmantošana citiem mērķiem ir aizliegta.

5.12. Šīs Vienošanās ietvaros Uzņēmums apņemas neveikt jebkādas darbības šī Servisa, tā programmatūras, datortīklu un serveru drošības uzlaušanas un darbspējas graušanas nolūkā. Uzņēmums apņemas nemēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi citu Lietotāju un/vai Uzņēmumu datiem vai veikt kādus pasākumus, lai mēģinātu ierobežot šo piekļuvi (izņemot piekļuvi Uzņēmuma Profilam).

5.13. Ja Uzņēmums kādu iemeslu dēļ nav apmierināts ar sniegtā Servisa darbu, funkcionalitāti vai drošumu, tad vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir atteikšanās no šī Servisa izmantošanas noformēšana.

6. PROVAIDERS

6.1. Provaiders ir Servisa izstrādātājs un īpašnieks. Provaiders visus pakalpojumus un visu programmatūru nodrošina pēc principa “kā ir”, bez jebkādām garantijām un tiesībām to mainīt.

6.2. Servisa Provaideram ir tiesības vienpusējā kārtībā izbeigt šo Vienošanos, ievērojot šajā Vienošanās noteikto procedūru. Tādas izbeigšanas ar Lietotāju rezultātā no Servisa tiek dzēsts tikai pats Lietotājs, Vienošanās izbeigšanas ar Uzņēmumu rezultātā tiek dzēsts Uzņēmuma Profils.

6.3. Provaiders apņemas veikt nepieciešamos pasākumus Lietotāja un Uzņēmuma datu aizsardzībā un to integritātes un saglabātības nodrošināšanā.

6.4. Ja Lietotājs vai Uzņēmums kādu iemeslu dēļ nav apmierināts ar sniegtā Servisa darbu, funkcionalitāti vai drošumu, tad vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir šīs Vienošanās izbeigšana un atteikšanās no šī Servisa izmantošanas noformēšana.

6.5. Provaiders negarantē, ka šī Servisa programmatūras atbildīs Uzņēmuma vai Lietotāja prasībām, vai, ka Serviss būs piemērots to mērķiem (tostarp tādēļ arī ir bezmaksas Izmēģinājuma periods, kad ikviena ieinteresētā persona var iepazīties ar Servisa darbību). Lai izvairītos no šaubām, visi domātie Provaidera nosacījumi vai garantijas tiek izslēgti tādā mērā, ciktāl to atļauj likums.

6.6. Provaiders negarantē, ka šīs programmatūras izmantošana būs nepārtraukta vai nekļūdīga. Provaiders nekādā mērā nav atbildīgs par Servisa darbības pārtraukumiem, ko izraisījušas tehniskas kļūmes, dabas katastrofas un citi apstākļi.

7. DATU AIZSARDZĪBA

7.1. Katra no Pusēm apņemas saglabāt visas saistībā ar šo Vienošanos iegūtās informācijas konfidencialitāti. Neviena no Pusēm bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nesniegs nekādu konfidenciālu informāciju trešās personas rīcībā vai arī to neizmantos savā labā, izņemot nosacījumus, kas paredzēti šajā Vienošanās vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

7.2. Attiecībā uz Lietotāju datiem Provaiders saglabā tikai tos datus, kas saistīti ar Lietotāja autentifikāciju Tīmekļa vietnē (vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, parole), kā arī Lietotāja tiesības (uz kādiem Profiliem, kādā perioda un ar kādām tiesībām) un aktivitātes (laiks, datums un aktivitātes saturs, kā arī IP, no kuras aktivitāte tika veikta) attiecībā uz Profilu. Attiecībā uz šiem datiem Provaiders ir datu pārzinis. Detalizēta informācija par darba politiku ar tādiem datiem atrodas Tīmekļa vietnes adresē: https://paytraq.com/privacy/lv/ un ir neatņemama šīs Vienošanās daļa. Lietotājs, pieņemot Vienošanās nosacījumus, pieņem arī minēto politiku.

7.3. Uzņēmuma dati un tā Profils nav fizisko personu dati. Tai pašā laikā Profils var saturēt fizisko personu datus, kurus tur ievadījuši Lietotāji Uzņēmuma uzskaites veikšanas ietvaros. Provaideram nav tiešas piekļuves Profila datiem. Provaiders saistībā ar Profilā esošajiem fizisko personu datiem (ja tādi vispār ir konkrētajā Profilā) ir datu apstrādātājs, bet Uzņēmums – pārzinis. Tādējādi šī Vienošanās ir arī vienošanās starp Uzņēmumu kā datu pārzini un Provaideru kā tādu datu apstrādātāju Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (General Data Protection Regulation) 28. panta trešās daļas izpratnē. Tātad:

7.3.1. visas darbības ar datiem Profilā veic pats Uzņēmums (tā iecelti Lietotāji) vai īpaši retos un šajā Vienošanās detalizēti aprakstītos gadījumos – Provaiders, pamatojoties uz Uzņēmuma rakstisku pieprasījumu. Ja Provaiders darbības ar datiem īsteno, pamatojoties uz ārēju normatīvo aktu vai kompetentu institūciju prasībām, tad Provaiders informē (ja ir tāda iespēja) Uzņēmumu par tādām darbībām;

7.3.2. visa datu apstrāde no Provaidera puses notiek automātiski, bez Provaidera personāla piedalīšanās, izņemot iepriekšējā punktā minētajos retajos gadījumos (tādos gadījumos Provaidera darbiniekiem, kuri saņem piekļuvi datiem, ir pienākums saglabāt konfidencialitāti);

7.3.3. Uzņēmumam tiek nodrošināta piekļuve Profilam un līdz ar to datiem bez laika ierobežojuma Servisa pieejamās funkcionalitātes ietvaros;

7.3.4. Provaiders ievēro Regulas nosacījumus apakšapstrādātāju/(papildu) apstrādātāju piesaistes gadījumā, izmantojamo apakšapstrādātāju/(papildu) apstrādātāju saraksts jebkurā brīdī ir pieejams Tīmekļa vietnes sadaļā “List of Sub-processors”: https://paytraq.com/subprocessors/;

7.3.5. Provaidera izstrādātajam Servisam, kura lietošanas tiesības tiek nodrošinātas ar šo Vienošanos, ir visi nepieciešamie tehniskie risinājumi, lai Uzņēmums varētu izpildīt datu subjektu pieprasījumus;

7.3.6. Provaiders pēc šīs Vienošanās darbības beigām dzēš Profilu un visus ar to nesaraujami saistītos datus.

7.3.7. Provaiders sniedz nepieciešamo informāciju, lai apstiprinātu Uzņēmumam Provaidera kā datu apstrādātāja darbību atbilstības faktu noteikumiem darbam ar datiem, mēneša laikā no brīža, kad Provaiders ir saņēmis no Uzņēmuma rakstisku motivētu pieprasījumu.

7.3.8. Provaiders divu mēnešu laikā no brīža, kad Provaiders ir saņēmis no Uzņēmuma rakstisku motivētu pieprasījumu, nodrošina iespēju veikt šīs Vienošanās izpildes auditu tikai tādām Uzņēmuma pilnvarotām organizācijām, kurām ir tam nepieciešamā kompetence, kas apstiprināta ar attiecīgiem dokumentiem (kam ir juridisks spēks Latvijas Republikas teritorijā), un, ja ir nopietns un pierādīts pamatojums tam, ka Provaiders neievēro darba ar datiem nosacījumus.

7.4. Provaideram ir tiesības ierobežot vai bloķēt Lietotāja un/vai Uzņēmuma piekļuvi datiem savlaicīgas Servisa izmantošanas apmaksas kavēšanas gadījumā, vai Vienošanās nosacījumu pārkāpšanas gadījumā, vai, ja ir attiecīgas kompetentu personu prasības.

7.5. Provaiders apņemas veikt visas nepieciešamās saprātīgās darbības, lai novērstu datu pazaudēšanu, bet nesniedz nekādas garantijas datu zaudējumu izslēgšanai. Provaiders tieši izslēdz atbildību par jebkādiem datu zaudējumiem neatkarīgi no tā, kā tie radušies, izņemot gadījumus, kad zaudējums radies Provaidera ļaunprātīga nodoma rezultātā.

8. LICENCE

8.1. Katram Profilam nepieciešama atsevišķa Licence.

8.2. Lietotājam ir tiesības izveidot Izmēģinājuma profilu. Izmēģinājuma profils nekādu apstākļu un nekādu sakritību gadījumā nav uzskatāms par kāda reāla uzņēmuma reāliem datiem, tādējādi Izmēģinājuma profilam nav piemērojamas nekādas garantijas, kas piemīt Profilam un Lietotājam, kā arī nekādas Lietotājam piemītošas tiesības (tostarp Provaiders var dzēst jebkuru Izmēģinājuma profilu jebkurā brīdī, nepaziņojot un nepaskaidrojot iemeslus, un arī bez atjaunošanas iespējas). Darbību veikšanai ar Izmēģinājuma profilu Izmēģinājuma perioda laikā Licence nav nepieciešama.

8.3. Izmēģinājuma periodam beidzoties, un ar nosacījumu, ka samaksāta Abonēšanas maksa par attiecīgo Profilu, Provaiders piešķir Uzņēmumam Licenci konkrētam Uzņēmuma Profilam saskaņā ar izvēlēto Licences veidu (abonēšanas plānu). Servisa apjoms un lietošanas tiesību spēkā esamības periods (abonēšanas plāns) un tā cena norādīta Provaidera pakalpojumu cenu lapā.

8.4. Provaiders turpinās izrakstīt rēķinus Uzņēmumam saskaņā ar izvēlētā abonēšanas plāna (esošās Licences) norēķinu periodu līdz šīs Licence anulēšanas brīdim vai tās darbības laika beigām. Visi rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem Servisa nodrošināšanā tiks nosūtīti uz Primārā lietotāja elektronisko adresi vai Lietotāja informācijā par maksātāju norādīto elektronisko adresi. Uzņēmumam ir savlaikus jāapmaksā visi saņemtie rēķini līdz noteiktā samaksas termiņa beigām.

8.5. Ja Abonēšanas maksa nav samaksāta pilnā apjomā un termiņā, kas noteikts attiecīgajā rēķinā, tad Provaideram ir tiesības tādu Uzņēmuma darbību (bezdarbību) uzskatīt par atteikšanos no turpmākas Servisa lietošanas bez atsevišķa paziņojuma no jebkuras Puses. Licence, kas izriet no neapmaksāta (vai pilnā apjomā neapmaksāta) rēķina, tiek automātiski anulēta nākamajā dienā pēc rēķinā noteiktā samaksas termiņa.

8.6. Neatkarīgi no jebkādiem apstākļiem, Uzņēmumam ir jāmaksā Abonēšanas maksa par visu Licences darbības laiku.

9. VAIRĀKU LICENČU UN SUBLICENČU IEGĀDE

9.1. Uzņēmumam ir tiesības iegādāties vairākas Licences un arī iegādāties vienu vai vairākas Licences, bet vienlaikus neveikt savu uzskaiti Servisā. Šīs situācijas ir īpašas un tāpēc tām tiek piemēroti šīs Vienošanās nosacījumi, ņemot vērā šajā sadaļā minētās nianses.

9.2. Katra Licence dod tiesības izveidot un izmantot vienu Profilu. Tādējādi vienlaikus aktīvo Profilu skaits nevar pārsniegt apmaksāto Licenču skaitu.

9.3. Uzņēmumam nav pienākums izmantot Licences tikai savas uzskaites veikšanai. Uzņēmums pats izlemj, kādu un kura uzskaiti veikt katrā konkrētā Profilā, nesaskaņojot ar Provaideru (ar nosacījumu, ka tiek ievēroti visi šīs Vienošanās noteikumi).

9.4. Uzņēmums, kurš iegādājies vairākas Licences, patstāvīgi noslēdz vienošanos ar Uzņēmumiem, kuri izmanto Servisu, pamatojoties uz tādām Licencēm. Tāda vienošanās nevar nonākt pretrunā ar šo lietotāja Vienošanos, tostarp nevar uzlikt kādas papildu saistības Provaideram, nodot kādas Servisa lietošanas tiesības (izņemot tiešu uzskaites kārtošanu Servisā spēkā esošas Licences laikā) vai nodot kādas tiesības attiecībā pret Provaideru Uzņēmumiem, kuri izmanto Servisu utt.

9.5. Uzņēmums, kura Licenci apmaksājis cits Uzņēmums, nav šīs Vienošanās puse. Servisa lietošanas tiesības izriet no apmaksātas Licences (t.i., no darījuma starp Uzņēmumu, kas iegādājies Licenci, un Provaideru).

9.6. Ja Uzņēmumam ir Profils un/vai tas izmanto Servisu, pamatojoties uz Licenci, kuru apmaksājis cits Uzņēmums, tad visas darbības, kas saistītas tieši ar (izrietošas no) Licenci, veic Uzņēmums, kas apmaksājis Licenci. Citiem vārdiem sakot, piemēram, Uzņēmumam, kas apmaksājis Licenci, ir tiesības informēt Provaideru par to, ka tā iegādātā licence vairs neattiecas uz konkrēto Profilu, kā rezultātā tāds Profils kļūst par Profilu bez aktīvas Licences un tāpēc Profila Lietotāji (un pats Uzņēmums, kura uzskaite tiek kārtota šajā Profilā) vairs nevar izmantot Servisu (ja nav cita pamatojuma izmantošanai, piemēram, Uzņēmums pats apmaksājis Licenci utt.).

9.7. Apmaksātas Licences izmantošana nav pamatojums neizmantotas Licences darbības laika pagarināšanai un/vai pilnīgai vai daļējai Licences maksas atmaksai utt.

9.8. Šī Vienošanās sadaļa tiek piemērota arī gadījumos, kad, piemēram, grāmatvedības uzņēmums apmaksā Licences saviem klientiem, vai, kad mātesuzņēmums pērk Licences saviem meitasuzņēmumiem.

1. piezīme: Personām, kuras nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu saistībā ar tādu vai citādu uzskaiti un plāno strādāt ar saviem klientiem uz Servisa bāzes, Provaiders piedāvā tieši sazināties ar Provaideru.

2. piezīme: Uzņēmumiem, kuri vēlas, lai savstarpējās attiecības būtu tieši ar Provaideru, tiek ieteikts pašiem iegādāties Licenci (neizmantot trešo personu iegādātas Licences). Iespēja izmantot Servisu, pamatojoties uz savu Licenci, ir pieejama jebkuram Uzņēmumam (neatkarīgi no tā, vai Uzņēmums izmanto trešo personu nodrošinātās Licences, vai nē).

10. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

10.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz programmatūru, Servisa tīmekļa vietni un visu ar programmatūru saistīto dokumentāciju, kā arī Servisa nosaukumu, Servisa preču zīmi un šīs Vienošanās tekstu ir Provaidera īpašums.

10.2. Visi Lietotāja ievadītie dati paliek Uzņēmuma īpašumā, kura profilā Lietotājs ievadījis šos datus. Izmēģinājuma profila datiem nav nekādas aizsardzības un tie nav īpašuma tiesību priekšmets.

10.3. Nevienu šīs Vienošanās punktu vai nosacījumu nevar interpretēt kā Provaidera intelektuālā īpašuma īpašumtiesību nodošanu.

11. ŠĪS VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS

11.1. Attiecībā uz Lietotāju šī Vienošanās stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs tiek reģistrēts Tīmekļa vietnē.

11.2. Attiecībā uz Uzņēmumu šī Vienošanās stājas spēkā brīdī, kad Uzņēmumam ir izveidots Profils (Izmēģinājuma profils vairs nav izmēģinājuma, kad par to tiek samaksāta pirmā Abonēšanas maksa, tostarp arī gadījumā, kad Profilam ir pievienota iepriekš apmaksāta Licence).

11.3. Attiecībā uz Lietotāju šī Vienošanās ir spēkā tikmēr, kamēr Lietotājs ir reģistrēts Tīmekļa vietnē.

11.4. Attiecībā uz Uzņēmumu šī Vienošanās ir spēkā tikmēr, kamēr Uzņēmumam ir profils Servisā.

11.5. Ja Lietotājs atsakās izmantot Servisu, visi Lietotāja dati tiks nekavējoties izdzēsti.

11.6. Ja Uzņēmums atsakās izmantot Servisu, Uzņēmuma Profils tiks dzēsts 30 dienu laikā no atteikuma saņemšanas brīža. Provaiders patur tiesības atteikt Uzņēmumam atmaksāt atlikušā apmaksātā perioda summas. Lai izvairītos no jebkādām šaubām, aktīvas Licences neesamība tiek uzskatīta par Uzņēmuma atteikumu izmantot Servisu, tādējādi Profils, kuram nav aktīvas Licences, tiks dzēsts 30 dienas pēc Licences darbības termiņa beigām.

11.7. Ja kādu apstākļu gadījumā Profilam 90 dienu laikā nebūs Primārā lietotāja, tad šāds Profils tiek automātiski izdzēsts.

11.8. Provaideram ir tiesības izbeigt šo Vienošanos un anulēt Licenci šīs Vienošanās nosacījumu pārkāpšanas gadījumā bez jebkādas kompensācijas un brīdinājumiem.

11.9. Provaideram ir tiesības izbeigt šo Vienošanos, nenorādot un/vai nepamatojot iemeslus, brīdinot Lietotāju vai Uzņēmumu 30 dienas iepriekš.

11.10. Ja Servisa izmantošanas Licences darbības laiks ir beidzies vai Licences darbība ir apturēta vai laikus nav samaksāta Abonēšanas maksa, Uzņēmuma (un visu Lietotāju) piekļuve konkrētā Profila datiem tiks bloķēta, bet 30 dienas pēc bloķēšanas – Profils var tikt pilnībā izdzēsts.

11.11. Par piekļuves atjaunošanu datiem ar iespēju noformēt jaunu Licenci gadījumā, ja Profils jau ir bloķēts, vai gadījumā, ja iepriekšējo Licenci Provaiders anulējis šīs Vienošanās pārkāpšanas gadījumā, Provaiders iekasē maksu 50.00 EUR apmērā.

11.12. Pašu Lietotāju konti netiek atjaunoti; vienīgais veids, kā Lietotājs, kurš ticis izdzēsts, var atsākt Servisa izmantošanu, ir no jauna veikt reģistrācijas procesu.

11.13. Provaiders patur sev tiesības ierobežot Servisa izmantošanas tiesības (līdz pat atkārtotas reģistrācijas /atkārtota konta atvēršanas atteikumam) tiem Lietotājiem un Uzņēmumiem, kuri vienu reizi tikuši izdzēsti sakarā ar nemaksāšanu vai jebkāda cita šīs Vienošanās pārkāpuma dēļ.

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1. Šī Vienošanās pašreizējā tās redakcijā aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un /vai norunas, kas varētu būt sniegtas Lietotājam un/vai Uzņēmumam (vai tās būtu mutiskas vai rakstiskas), un tā ir pilnīga Vienošanās starp Pusēm saistībā ar programmatūru un citiem jautājumiem, kas izskatāmi šajos Vienošanās nosacījumos.

12.2. Provaiders nav atbildīgs par neatbilstību starp Lietotāja un/vai Uzņēmuma vēlmēm un reāli saņemtajiem pakalpojumiem.

12.3. Ne viena no Pusēm nebūs atbildīga par jebkuru kavēšanos vai savu saistību neizpildi saskaņā ar šo Vienošanos gadījumā, ja kavēšanos vai atteikumu izraisījusi nepārvarama vara. Šis noteikums neattiecas uz Uzņēmuma pienākumu savlaikus veikt samaksu saskaņā ar tam izrakstītajiem rēķiniem par nodrošināto Servisu.

12.4. Lietotājam un/vai Uzņēmuma nav tiesību cedēt vai nodot kādas tiesības, kuras Lietotājam un/vai Uzņēmumam var rasties šīs Vienošanās ietvaros vai uz jebkura cita pamata, ko viņam sniedzis Provaiders, jebkurai citai personai bez iepriekšējas rakstiskas Provaidera piekrišanas. Šīs Vienošanās 9. sadaļā aprakstītā situācija (vairāku licenču iegāde un izmantošana) nav šī punkta pārkāpums.

12.5. Visi šīs Vienošanās Pušu strīdi un konflikti, kas rodas Lietotāja, Uzņēmuma un Provaidera mijiedarbības procesā un nav iekšēji noregulējami starp Pusēm sarunu ceļā, var tikt izskatīti Latvijas Republikas tiesā pēc Provaidera atrašanās vietas saskaņā ar spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanu.

12.6. Provaideram ir tiesības vienpusējā kārtībā laiku pa laikam atjaunot un/vai grozīt šīs Vienošanās nosacījumus, brīdinot visus Lietotājus (un tātad – visus Uzņēmumus) par tādiem atjauninājumiem/grozījumiem ne vēlāk kā mēnesi pirms Vienošanās jaunās redakcijas stāšanās spēkā. Ja Lietotājs un/vai Uzņēmums nepiekrīt atjauninājumiem/grozījumiem, tad tam ir tiesības vienpusējā kārtībā izbeigt šo Vienošanos, brīdinot Provaideru ne vēlāk kā divas nedēļas pirms attiecīgo atjauninājumu/grozījumu stāšanās spēkā.

12.7. Puses apstiprina, ka Provaideram ir tiesības komunicēt (tostarp arī nosūtīt juridiski svarīgus paziņojumus, piemēram, par šīs Vienošanās izbeigšanu, maksājuma kavējumu, šīs Vienošanās atjauninājumu/grozījumu utt.):

12.7.1. ar Uzņēmumu – nosūtot elektroniskas vēstules uz Primārā lietotāja elektroniskā pasta adresi;

12.7.2. ar Lietotāju – nosūtot elektroniskas vēstules uz Lietotāja kontā norādīto elektroniskā pasta adresi.


Vienošanās pašreizējo redakciju Provaiders apstiprinājis 15.09.2021.
Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar mums jebkurā laikā pa e-pastu: support@paytraq.com