Lietošanas noteikumi

IEVADS

Servisa PayTraq lietošana, kurš ir pieejams interneta vietnē go.paytraq.com un kuru piedāvā PayTraq SIA, tiek regulēta ar obligātām Vienošanām par lietošanas noteikumiem (tālāk „Vienošanās”), kas tiek slēgta starp Jums (tālāk „Lietotājs”) un PayTraq SIA (tālāk „Provaiders”) par programmatūras nomu grāmatvedības un finanšu uzskaitei (tālāk „Serviss”).

Reģistrējoties piedāvātā Servisā, Lietotājs piekrīt visiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ietverti „Vienošanās” un uzņēmas atbildību izpildīt tos visa Servisa lietošanas laikā.

Provaideram ir tiesības pārveidot Vienošanās, paziņojot par to Lietotājam. Pēdējā Vienošanās versija ir vienmēr pieejama Servisa vietnē https://paytraq.com/terms/lv.

1. VIENOŠANĀS PUSES

1.1. Provaiders (PayTraq SIA) un Lietotājs (fiziskā vai juridiskā persona), kurš izmanto šo Servisu slēdz Vienošanos par zemāk minēto.

2. PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANA

2.1. Provaiders piešķir Lietotājam pieejas tiesības Servisam ar interneta vietnes palīdzību, un tiesības lietot programmatūru izmantojot pārlūkprogrammu, atkarībā no abonēšanas licences paketes veida. Šīs tiesības nav ekskluzīvas, tās nevar nodot citiem, un tās aprobežojas tikai ar šo Vienošanos.

2.2. Lietotājam ir iespēja vienlaicīgi veikt uzskaiti vairākām juridiskajām vai fiziskajām personām (uzskaites vienībām), veidojot atsevišķus biznesa profilus (tālāk Profils) katrai atsevišķai vienībai.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Lietotājs apņemas izmantot piedāvāto Servisu saviem uzņēmējdarbības vai personīgajiem mērķiem Latvijas Rebublikas likumdošanas ietvaros.

3.2. Lietotājs nevar izmantot šo Servisu pretlikumīgos nolūkos, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar trešo personu krāpšanu, nepatiesas informācijas sniegšanu, svešu datu glabāšanu, vai datu kas pārkāpj autortiesības vai atklāj konfidenciālu informāciju glabāšanu.

3.3. Servisa Provaideram ir tiesības anulēt šo Vienošanos, ja Lietotājs neizpilda tās noteikumus un nosacījumus.

3.4. Lietotājs apņemas glabāt noslēpumā savu lietotāja vārdu un paroli, kurus izmanto Lietotāja identifikācijai Servisā. Ja pastāv varbūtība, ka parole var tikt zaudēta vai tai var piekļūt trešās personas, paroli nekavējoties jānomaina pret jaunu. Lai nodrošinātu datu piekļuves drošību Provaiders rekomendē neizmantot vienkāršās paroles un nodrošināt to regulāro maiņu. Provaiders nenes atbildību par trešo personu nesankcionēto piekļūšanu Lietotāja datiem, kas radusies paroles uzminēšanas, vai pieskaņošanas rezultātā.

3.5. Lietotājs apņemas nepieļaut, ka vienu un to pašu lietotāja vārdu un paroli izmanto vairākas personas. Ja ir nepieciešams dot citai personai iespēju piekļūt Lietotāja datiem, Lietotājam ir tiesības pieslēgt savam Profilam papildus lietotāju, vai atļaut piekļuvi saviem datiem, pieslēdzot jau esošo Servisa lietotāju. Pieslēdzot papildus lietotājus, Lietotājs nes pilnu atbildību par savu datu drošību un kontrolē pievienoto Profilam personu piekļuvi datiem. Lietotājs arī nes pilnu atbildību par to, ka pievienotās Profilam personas izpildīs šo Vienošanos par lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

3.6. Lietotājs šīs Vienošanās ietvaros apņemas nenodarīt tīšu vai netīšu kaitējumu Servisam, tā drošības uzlaušanu, un kaitējumu Servisa darbībai, tā programmatūrai, datortīkliem un serveriem. Lietotājs apņemas nemēģināt nesankcionēti piekļūt citu lietotāju datiem, vai censties jebkādā veidā traucēt šo piekļuvi.

3.7. Lietotājs apņemas savlaicīgi apmaksāt rēķinus, kurus viņam izsniedz Provaiders par pakalpojumiem, proti, par piedāvāto Servisu.

3.8. Lietotājs pilnībā atbrīvo Provaideru no visām pretenzijām, zaudējumiem, un izdevumiem, kuri ir radušies tādēļ, ka Lietotājs ir pārkāpis jebkuru no šīs Vienošanās noteikumiem.

3.9. Lietotājam ir tiesības izdzēst visus savus datus no Servisa datu bāzes, kā arī anulēt šo Vienošanos.

3.10. Provaideram ir tiesības atteikt atkārtoto reģistrāciju tam Lietotājam, kura konts tika izdzēsts, sakarā ar to, ka šīs Vienošanās noteikumi netika izpildīti.

3.11. Provaiders apņemas nodrošināt Lietotāja datu aizsardzību, integritāti un drošību.

4. DATU KONFIDENCIALITĀTE

4.1. Katra puse apņemas saglabāt visu informāciju, kas ir iegūta sakarā ar šo Vienošanos, konfidencialitāti. Neviena no pusēm nesniegs bez otrās puses rakstiskās piekrišanas nekādu konfidenciālu informāciju citām personām, un neizmantos to, lai iegūtu peļņu, izņemot noteikumus, kas ir paredzēti Vienošanās.

4.2. Politika, kura nosaka pušu pienākumus sakarā ar datu konfidencialitāti, ir aprakstīta dokumentā Konfidencialitātes politika (https://paytraq.com/privacy/lv), kas ir šīs Vienošanās neatņemams pielikums.

4.3. Lietotājs, pieņemot Vienošanās noteikumus, piekrīt arī Konfidencialitātes politikas noteikumiem, kas ir izklāstīti norādītajā pielikumā.

5. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

5.1. Nosaukums un visas intelektuālā īpašuma tiesības uz programmatūru, Servisa interneta vietnēm, un visiem dokumentiem, kas saistīti ar programmatūru, ir Provaidera īpašums.

5.2. Visi dati, kurus ievada Lietotājs paliek Lietotāja īpašumā. Tomēr Lietotāja piekļuve datiem var būt ierobežota vai bloķēta gadījumā, ja pakalpojumi nav laicīgi apmaksāti, vai Vienošanās noteikumi nav izpildīti.

5.3. Lietotājs var prasīt, lai viņa dati būtu pilnīgi vai daļēji izdzēsti no Provaidera datu bāzes.

5.4. Provaiders apņemas darīt visu, kas nepieciešams lai nepieļautu datu zaudējumus, bet nedod nekādu garantiju, kas izslēdz datu zaudējumus. Provaiders neuzņemas nekādu atbildību par jebkuriem datu zaudējumiem, neatkarīgi no tā, kādu iemeslu dēļ tie notika.

6. LICENCE SERVISA IZMANTOŠANAI

6.1. Šī Vienošanās paredz, ka katram izveidotajam Lietotāja Profilam ir jābūt atsevišķai derīgai licencei.

6.2. Reģistrējoties Provaiders piedāvā Lietotājam ierobežoto licenci servisa bezmaksas lietošanai iepazīšanas ar servisu mērķim noteiktā izmēģinājuma periodā bez jebkādām saistībām Servisa izmantošanā beidzoties šim periodam. Gadījumā, ja Lietotājs nolēma turpināt lietot Servisu pēc izmēģinājuma perioda beigām, Lietotājam jānoformē maksas abonēšanas licence, izvēloties vienu no piedāvātiem abonēšanas plāniem. Pirmais rēķins tiks izrakstīts no abonēšanas pirmas dienas, ņemot vērā izvēlēta abonēšanas plāna maksu.

6.3. Provaiders turpinās izrakstīt Lietotājam rēķinus vadoties no izvēlēta abonēšanas plāna norēķinu perioda līdz brīdim, kad šī abonēšanas licence tiks anulēta vai beigsies tās derīguma termiņš. Visi rēķini par Servisa sniegtiem pakalpojumiem tiks sūtīti uz Lietotāja elektronisko adresi, vai elektronisko adresi, kuru lietotājs norādīs informācijā par maksātāju. Lietotājam savlaicīgi jāapmaksa visi saņemtie rēķini līdz norādītājam apmaksas termiņam. Provaiders patur tiesības anulēt abonēšanas licenci, nesaņemot rēķina apmaksu noteiktā termiņā.

6.4. Ja Lietotājs nolēma atteikties no Servisa lietošanas un lauzt šo Vienošanos, Lietotājam ir pienākums apmaksāt visus rēķinus, kuri ir izrakstīti un nosūtīti Lietotājam līdz Vienošanās laušanas datumam.

6.5. Ja Lietotājs atsakas lietot Servisu, t.i. izpilda Izdzēst uzņēmuma profilu procedūru, visi Lietotāja dati tiks uzreiz dzēsti. Provaiders patur tiesības atteikt lietotājam pēdēja apmaksāta perioda summas atlīdzīnašanu.

6.6. Ja Lietotāja Servisa abonēšanas licences derīguma termiņš ir beidzies vai abonēšanas licence ir apturēta, vai rēķins par pakalpojumiem nebija apmaksāts laicīgi, Lietotāja pieeja datiem tiks bloķēta.

6.7. Ja Lietotāja abonēšanas licences derīguma termiņš Servisa lietošanai ir beidzies, vai abonēšanas licence ir anulēta, Provaiders patur tiesības dzēst Lietotāja datus pēc 30 /trīsdesmit/ dienām no abonēšanas licences derīguma termiņa beigu datuma vai abonēšanas licences anulēšanas datuma.

6.8. Provaideram ir tiesības lauzt šī Vienošanās un anulēt abonēšanas licenci, gadījumā ja tiek nepildīti šī Vienošanās noteikumi un nosacījumi bez jebkādām atlīdzībām.

6.9. Par piekļuves atjaunošanu datiem ar iespēju noformēt jaunu abonēšanu, gadījumā, kad ir beidzies iepriekšējas abonēšanas derīguma termiņš vairāk nekā 30 dienas atpakaļ, vai gadījumā ja Provaiders anulēja iepriekšējo abonēšanu, šīs Vienošanās neievērošanas dēļ, Provaiders patur tiesības iekasēt maksu 50 EUR apmērā.

7. GARANTIJAS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

7.1 Lietotājs uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar šī Servisa izmantošanu. Visi pakalpojumi, un programmatūra tiek piedāvāti ar “kā ir” noteikumiem, bez jebkādām garantijām.

7.2. Provaiders negarantē, ka šī Servisa programmatūra atbildēs Jūsu prasībām, vai ka Serviss būs piemērots Jūsu mērķiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Provaiders izslēdz likumdošanas ietvaros pieļaujamajā apjomā jebkādus nosacījumus un garantijas.

7.3. Provaiders negarantē, ka šīs programmatūras darbība noritēs bez pārtraukumiem, un bez kļūdām. Provaiders nekādā ziņā nenes atbildību par pārtraukumiem Servisa darbībā, saistītiem ar tehniskām kļūmēm, dabas kataklizmām, un citām stihiskām nelaimēm.

7.4. Ja Lietotājs kādu iemeslu dēļ ir neapmierināts ar Servisa darbību, funkcionalitāti, vai drošību, vienīgais un ekskluzīvais tiesību aizsardzības veids ir anulēt šo Vienošanos un noformēt atteikšanos no Servisa izmantošanas.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1. Šī Vienošanās, kopā ar PayTraq Konfidencialitātes politiku aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un/vai līgumus, kurus varēja piedāvāt rakstiski vai mutiski, un reprezentē pilnās Vienošanās starp Servisa Lietotāju un Servisa Provaideru, saistībā ar programmatūru un citiem jautājumiem, kuri tiek izskatīti Vienošanās noteikumos.

8.2. Provaiders nenes atbildību par to, ka Lietotāja vēlmes var nesakrist ar reāli sniegtajiem pakalpojumiem.

8.3. Neviena no pusēm nenesīs atbildību par jebkādiem aizkavējumiem, vai saistību neizpildīšanu, ja aizkavējumi vai neizpildīšana ir saistīti ar stihiskām nelaimēm. Šīs noteikums neattiecas uz Lietotāja pienākumu savlaicīgi apmaksāt saņemto rēķinu par Servisa sniegtiem pakalpojumiem.

8.4. Lietotājam nav tiesību nodot kādas no tiesībām, kurus viņam piešķir Provaiders jebkurai citai personai bez iepriekšējas rakstiskās Provaidera atļaujas.

8.5. Visi strīdi un konflikti starp šīs Vienošanās pusēm, kuri ir radušies Lietotāja un Provaidera darbības rezultātā un kurus nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, var tikt izskatīti Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši LR likumdošanai.

9. DARBĪBAS LAIKS UN NOTEIKUMI

9.1. Šī Vienošanās stājas spēkā no tā brīža, kad Lietotājs tiek reģistrēts Servisā un darbojas tik ilgi, cik Lietotājs izmanto šo Servisu.


If you have any questions or queries please contact us by email: support@paytraq.com